اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

First National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،موسسه علمي خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری