اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

1st national conference on E-learning in Iran, challenges and opportunities

پوستر اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی