اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی شفق،موسسه آموزش عالي شفق در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات