اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

1st Iranian National Conference on Electrical & Computer Engineering

پوستر اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر

اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۳ توسط شرکت پندار اندیش رهپو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

 

محورهای مهندسی کامپیوتر:

مهندسی نرم افزار

-تکنیکهای‌مهندسی‌نرمافزار‌

-متدولوژیهای‌چابک‌

-آزمون‌و‌ارزیابی‌نرمافزار‌

-روشهای‌صوری‌

-بازمهندسی‌نرمافزار‌

-مهندسی‌وب‌

-طراحی‌پایگاه‌داده‌

-مهندسی‌نیازمندیها‌

-محاسبات‌سرویسگر‌

-مهندسی‌نرمافزار‌جنبهگرا‌

-سیستمهای‌تطبیقپذیر‌

-الگوهای‌تحلیل،‌معماری‌و‌طراحی‌نرمافزار‌

-معماری‌نرمافزار‌و‌شیوههای‌ارزیابی‌آن‌

-ویژگیهای‌کیفی‌نرمافزار‌

-مهندسی‌متدولوژی‌

-رتبه‌بندی‌

-نرم‌افزار‌وب‌سایت‌

-محیط‌های‌مجازی

-موارد‌مشابه

 

الگوریتم ها و نظریه محاسبات

-نظریه‌محاسبات‌و‌پیچیدگی‌

-الگوریتمها‌

-الگوریتمهای‌موازی‌

-هندسه‌محاسباتی‌

-الگوریتمهای‌تقریبی‌

-اصول‌طراحی‌کامپایلرها‌

-نظریه‌ها‌زبان‌و‌ماشین‌

-مواردمشابه

 

هوش مصنوعی و پردازشهای هوشمند

-یادگیری‌ماشین‌

-پردازش‌تصویر‌

-بینایی‌ماشین‌

-شناسایی‌الگو‌

-دادهکاوی‌

-ترجمه‌ماشینی‌

-پردازش‌متن‌

-تحلیل‌و‌استنتاج‌محتوایی‌

-پردازش‌زبان‌طبیعی‌

-تجزیه‌و‌تحلیل‌اسناد‌

-تشخیص‌کاراکتر‌

-بازیابی‌اطالعات‌

-پردازش‌صوت‌و‌گفتار 

-پردازش‌سیگنال‌

-درک‌تصویر‌

-حرکت‌و‌پیگیری‌

-نمایش‌شکل‌

-تشخیص‌شیء‌

-تجزیه‌و‌تحلیل‌ویدئو‌

-تصویربرداری‌پزشکی‌

-بیومتریک

-مواردمشابه

 

شبکه های کامپیوتری ،سیستم های کامپیوتری و سیستم عامل

- شبکههای‌کامپیوتری‌

- شبکههای‌موردی‌و‌سنسوری‌

- شبکههای‌چندرسانهای‌

-شبکههای‌بیسیم‌و‌موبایل‌

- رایانش‌ابری‌

- پردازش‌موازی‌و‌سیستمهای‌توزیع‌شده‌

- مدلسازی‌و‌ارزیابی‌

- محاسبات‌اینترنتی،‌تدوین‌و‌خوشهای‌

- پایگاههای‌دادهای‌توزیع‌شده‌

- طراحی‌و‌بهبود‌سیستمهای‌عامل‌

- تکنیکهای‌زمانبندی‌فرآیندها‌

- موارد‌مشابه

معماری کامپیوترو سیستم های دیجیتال

-معماری‌کامپیوتر‌

-معماری‌سیستمهای‌حافظه‌

-حساب‌کامپیوتری‌

-قابلیت‌اطمینان‌و‌آزمونپذیری‌

-معماریهای‌موازی‌و‌چندهستهای‌

-مدلسازی‌و‌ارزیابی‌کارآیی‌سیستمهای‌دیجیتال‌

-مدارهای‌مجتمع‌دیجیتال‌در‌مقیاس‌بسیار‌بزرگ‌

-سیستمهای‌نهفته‌و‌بیدرنگ‌

-سیستمهای‌بازپیکربند‌

-معماری‌سیستمهای‌دیجیتال‌با‌مصرف‌توان‌پایین‌

-معماری‌پردازنده‌های‌سیگنال‌دیجیتال‌و‌خاص‌منظوره‌

-معماری‌پردازنده‌شبکه،‌مسیریاب‌و‌سوئیچ‌

-طراحی‌خودکار‌مدارهای‌دیجیتال‌

-فناوریهای‌نوین‌در‌طراحی‌دیجیتال‌

-مواردمشابه

امنیت‌اطلاعات:

-رمزنگاری‌

-امنیت‌شبکه‌

-امنیت‌نرمافزار‌

-امنیت‌سیستم‌عامل‌

-معماری‌سیستمهای‌امن‌

-امنیت‌سامانه‌های‌کامپیوتری‌

-امنیت‌پایگاه‌داده‌

-مواردمشابه

 

فناوری‌اطالعات‌تجارت‌و‌بانکداری‌الکترونیکی

-مدیریت‌و‌برنامهریزی‌فناوری‌اطالعات‌

-یادگیری‌الکترونیکی‌

-گردشگری‌الکترونیکی‌

-دولت‌الکترونیکی‌

-تجارت‌و‌بانکداری‌الکترونیکی‌

-شبکههای‌اجتماعی‌

-رایانش‌مجازی‌

-معماری‌سازمانی‌

-سیستمهای‌اطالعاتی‌مقیاس‌وسیع‌

-یکپارچهسازی‌سیستمهای‌سازمانی‌

-تعاملپذیری‌

-خودتطبیقی‌

-مهندسی‌دانش‌

-مدیریت‌و‌مهندسی‌خدمات‌

-اقتصاد،‌کسب‌و‌کار‌و‌پیش‌بینی‌برنامه‌های‌کاربردی

-بیوانفورماتیک‌و‌زیست‌شناسی

-آموزش‌در‌اتوماسیون‌ماشین

-موارد

 

محورهای مهندسی برق:

قدرت
-الکترونیک قدرت

- دینامیک سیستم های قدرت

- عایق و فشار قوی

- ماشین های الکتریکی الکترونیک صنعتی
- ادوات جبران کننده

- سیستم های تولید، توزیع و انتقال انرژی وموارد مشابه


الکترونیک
-پردازش سیگنال

- الکترونیک دیجیتال

- الکترونیک آنالوگ

- تکنولوژی ساخت

- ادوات نیمه هادی

- طراحی مدارات دیجیتال و آنالوگ و موارد مشابه
 

کنترل
-کنترل خطی و غیر خطی

- رباتیک

- کنترل فرآیندها

- شناسایی سیستم

- مدل سازی سیستم

-کنترل سیستم های تصادفی و آشوب
- کنترل هوشمند و کنترل بهینه وموارد مشابه


مخابرات
-آنتن

 -ادوات ماکرویو

- انتشار امواج

- مخابرات نوری

- مخابرات بی سیم

- مخابرات ماهواره ای

- شبکه انتقال داده
 - کدینگ و رمز گذاری

- پردازش سیگنال صوت و تصویر


مهندسی پزشکی
-سیستم های تصویرگر پزشکی

- مبدل های بیومدیکال

- ابزاردقیق بیومدیکال

- بیوانفورماتیک

- پردازش سیگنالهای حیاتی
- تجهیزات پزشکی وموارد مشابهمقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر