سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

3rd Conference on Energy Conservation in Building

سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۲ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان