پنجمین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط، آذر ماه ۱۳۸۷

پنجمین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط

5th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics

پنجمین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۷ توسط ،قطب علمي روشهاي جبري و كاربردهاي آن در شهر اصفهان برگزار گردید.