اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری

The first national conference on civil engineering, architecture and urban management

پوستر اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری