اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت، مهر ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت

First International Congress on International Health Care: Systems, Technology and Management

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط ،مركز تحقيقات بهبود كيفيت مراقبتهاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه مهندسي سيستم هاي سلامت دانشگاه تربيت مدرس، انجمن علمي مهندسي سيستم هاي سلامت ايران، انجمن مراقبت هاي ويژه ايران در شهر تهران برگزار گردید.