اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

01st Conference Cognitive Science in Education

اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت