اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

01st Conference Cognitive Science in Education

اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ تا ۳ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت