همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم، خرداد ماه ۱۴۰۰

همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم

National Conference on Curriculum Studies in the Third Millennium

پوستر همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم

همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ توسط ، انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه کرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم