اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات

پوستر اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات

اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات