همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

Conference of councils and local management

همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز