چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

First Joint Congress on Computational Intelligence

پوستر چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد -قطب علمي رايانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی