نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

The First Conference and Festival on Climate Change and Approach towards Sustainable Future

پوستر نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،سازمان حفاظت محيط زيست در شهر تهران برگزار گردید.