دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

02nd National Conference on Construction Engineering and Management

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت