کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام، مهر ماه 97

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

Congress of Brucellosis in humans and livestock

پوستر کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان و مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان برگزار گردید.