کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام، مهر ماه ۱۳۹۷

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

Congress of Brucellosis in humans and livestock

پوستر کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي همدانمركز تحقيقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشكي همدان در شهر همدان برگزار گردید.