همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

Entrepreneur University Conference; Knowledge-based industry

پوستر همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور