اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار، فروردین ماه ۱۳۹۲

اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

First National Conference On Cloud Computing & Business

پوستر اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ توسط ،وزارت صنعت ، معدن و تجارت در شهر تهران برگزار گردید.