همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۹

همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی

Conference on Border Science, Social Relations and Cultural Development

پوستر همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی

همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۹ توسط جهاد دانشگاهی، در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی