اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)، مرداد ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)

First Bakhtiari National Conference on Science (Society, Culture and Nature)

پوستر اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)

اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت) در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)