اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی

The first national congress on the convergence of basic sciences and medical sciences

پوستر اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی

اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،بیمارستان فرهیختگان دانشکده علوم و فناوری های نوین مرکز تحقیقات علوم همگرای پزشکی فرهیختگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی تازه های همگرایی علوم پایه و علوم پزشکی