اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

The first business process engineering and management conference

پوستر اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار