کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی

پوستر کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی

کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،گروه همايشياران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی