کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران

Conference on indigen Fish Conservation in Iranian Water Ecosystems

پوستر کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران

کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تهران،انجمن ماهی شناسی ایرانگروه شيلات دانشگاه تهران - انجمن ماهي شناسي ايران در شهر طالقان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران