اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست، مهر ماه ۱۴۰۰

اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست

The first international congress of civil engineering, architecture, building materials and environment

پوستر اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست

اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست