نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بهمن ماه ۱۳۹۵

نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

Zahedan Annual Ocular Congress 95 CATARACT 360

پوستر نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان،انجمن علمی چشم پزشکی ایراندانشگاه علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان چشم پزشكي الزهرامعاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي الزهراء(س) انجمن چشم پزشكي استان سيستان و بلوچستان آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در شهر چابهار برگزار گردید.