همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

پوستر همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان گلستان در شهر ترکمن برگزار گردید.