همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران، فروردین ماه ۱۳۹۳

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ توسط دانشگاه گنبد کاووس،دانشگاه گنبد كاووس در شهر گنبد کاووس برگزار گردید.