سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف، تیر ماه ۱۳۹۲

سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

Control & Application of it in different Industries

پوستر سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشور در شهر تهران برگزار گردید.