اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture

اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ تا ۶ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور استان خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار