اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture

اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه پيام نور استان خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار