همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها، مهر ماه ۱۴۰۱

همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها

National Conference on Biological Warfare: Nature, Dimensions, Consequences and Strategies

پوستر همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها

همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها