دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

2nd National Conference on Nanoscience Defense Applications

دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو