کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم، آذر ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

The International Congress of Behavioral Studies of Society and Healthy Lifestyle

پوستر کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۵ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم