دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

2nd National Congress on Medical Basic Sciences and Knwlede-based production

پوستر دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

دومین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،جامعه علمی آزمایشگاهیان ایرانجامعه علمي آزمايشگاهيان ايران در شهر تهران برگزار گردید.