اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان

1st congress of basic sciences in inherited pediatric disorders

پوستر اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان

اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط ،مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان