همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی، آبان ماه 99

همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

National Conference on Theoretical and Practical Dimensions of Sustainable Development and Security of Border Areas with Preparatory Approach

پوستر همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران - دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش

1. دفاعی- امنیتی

· پدافند عامل و غیرعامل و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· رویکرد نظری مفهوم امنیت پایدار مناطق مرزی

· الزامات و بایسته ها امنیت پایدار مناطق مرزی

· نظم و امنیت در سکونتگاه های مرزی

· و...

 

2. سرزمینی - محیطی

· اقلیم و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· ژئومورفولوژی و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· منابع آب و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· مخاطرات محیطی و توسعه و امنیت پایدارمناطق مرزی

· ظرفیت‌های طبیعی مناطق مرزی و اکوتوریسم

· و...

 

3. ژئوپلیتیکی

· مفهوم سازی ژئوپلیتیک مرز

· رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نقش آن در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· بازیگران ژئوپلیتیکی (قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ...)

· ضرورت تدوین پیوست ژئوپلیتیکی در طرح های آمایش و توسعه مناطق مرزی

· ضرورت مسائل هیدروپلیتیک و نقش آن در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· ژئوپلیتیک مواد مخدر و امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· ژئوپلیتیک انرژی و امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· بسترهای ژئواکونومیکی امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· جایگاه استراتژیکی و امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· ژئوپولیتیک توریسم و امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· و...

 

4. فناورانه

· فناوری های نوین و توسعه پایدار مناطق مرزی

· فناوری های نوین و کنترل و مدیریت مناطق مرزی

· فناوری های نوین و امنیت پایدار مناطق مرزی

· فناوری های نوین و ملاحظات دفاعی امنیتی مناطق مرزی

· و ...

 

5. اقتصادی

· بسترها و زمینه های توسعه اقتصادی مناطق مرزی ( گمرک، بازارچه مرزی، مناطق آزاد)

· جایگاه گردشگری در توسعه مناطق مرزی ( گردشگری سلامت، مذهبی و ...)

· پتانسیل ها و ظرفیت های مغفول در مناطق مرزی (معدن، کشاورزی و ...)

· نقش زیرساخت ها در توسعه اقتصادی مناطق مرزی (حمل و نقل، برق و ...)

· مناطق مشترک مرزی و نقش آن در توسعه اقتصادی

· قاچاق کالا و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرز

· و...

 

6. سیاسی- حاکمیتی

· سیاست های داخلی توسعه مناطق مرزی

· سیاست های خارجی و توسعه و امنیت مناطق مرزی

· سیاست های دفاعی- امنیتی در مناطق مرزی

· فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری در مناطق مرزی

· چالش های مدیریت چندگانه در مناطق مرزی

· و...

 

7. فرهنگی- اجتماعی

· امنیت و توسعه پایدار در سکونتگاه های مرزی

· شاخص‌های توسعه اجتماعی فرهنگی مناطق مرزی

· قومیت و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· مولفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· پیوندهای فرامرزی و درون مرزی اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· و ...

 

8. کارگزاران و بازیگران

· مرزبانی و مرزبان و مرزنشینی

· جایگاه نیروهای مسلح و نظامی در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· جایگاه نیروی انتظامی و مرزبانی در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· جایگاه مرزبان و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· جایگاه مرزنشینی در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· جایگاه بازیگران فرامرزی در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· جایگاه مراکز علمی و پژوهشی در توسعه و امنیت پایدار مرز ( دانش بنیان، دانشگاه ها و..)

· و ....

 

9. نهادی – ساختاری

· ساختار مدیریت و کنترل در مرز

· ساختار مدیریت مرزبانی و نقش آن در کنترل مرز

· قراردادها و توافقات مرزی و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· سازماندهی سیاسی فضا و نقش آن در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· سازمان ها و نهادهای مسئول در مناطق مرزی و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· سیاست ها و اسناد بالادستی و نقش آن در توسعه و امنیت پایدار مرز

· و...

 

10. تاریخی- حقوقی- هویتی

· فرایند تاریخی و تکوین و شکل گیری مرزها و نقش آن در توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· ادعا و اختلافات تاریخی مرز و نقش آن در امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· قرارداد ها و پروتکل های مرزی و امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی

· تعلق مکانی و توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی

· حقوق شهروندی و مرزنشینی و توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی

· و...