دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

2nd National and 1st International Conference of Best Practices of Primary Health Care

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي،مركز تحقيقات كاربردي سلامت همگاني در شهر بجنورد برگزار گردید.