دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، آبان ماه 91

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

2nd National and 1st International Conference of Best Practices of Primary Health Care

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی در شهر بجنورد برگزار گردید.


اهداف

 1. شناسایی تجارب و کارکردهای مطلوب پرسنل و داوطلبان سلامت در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای دست اندرکاران نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بالاخص منطقه مدیترانه شرقی
 2. ارائه شفاف تر از انواع تجارب و کارکردهای مطلوب پرسنل و داوطلبان سلامت در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی درسطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بالاخص منطقه مدیترانه شرقی
 3. تدوین، گسترش و تبادل تجارب و کارکردهای مطلوب پرسنل و داوطلبان سلامت در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی با تمرکز برروی برنامه های عملیاتی ارتقای سلامت با رویکرد به اهداف اعلامیه توسعه هزاره سازمان ملل جهت دسترسی گسترده تر به گزارش های قابل استناد در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بالاخص منطقه مدیترانه شرقی
 4. شناسایی فرصت های قابل دسترس باتوجه به سیاست ها و برنامه های توسعه ای برای کمک به ایجاد شرایط مطلوب تر در ارائه خدمات مرتبط با نظام مراقبت های اولیه بهداشتی برای ایران در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بالاخص منطقه مدیترانه شرقی
 5. نشان دادن توانمندی های اجرایی و مدیریتی نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بالاخص منطقه مدیترانه شرقی
  انتقال توانمندی های اجرایی و مدیریتی نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران به کشورهای دیگر بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی بر اساس سند چشم انداز توسعه 1404
 6. کسب بازاهای حوزه سلامت کشورهای دیگر بالاخص کشورهای منطقه مدیترانه شرقی بر اساس سند چشم انداز توسعه 1404 برای دانشگاه های علوم پزشکی، شرکت های دانش بنیان و شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی

محورها

 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه آموزش و پژوهش
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه گسترش و مدیریت شبکه
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه توسعه سازمان و منابع
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه استفاده از اطلاعات و آمار در تصمیم گیری
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه سلامت جمعیت و خانواده
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه بهداشت مدارس، نوجوانان و جوانان
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه آموزش و ارتقاء سلامت
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه شیوه زندگی سالم
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه بهداشت محیط، حرفه ای و طب کار
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه مدیریت بحران، سوانح و حوادث، فوریتهای پزشکی
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه امور درمان و بیمارستانها
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه امور آزمایشگاهها
 • تجارب و کارکردهای مطلوب حوزه امور غذا و دارو

گروه ها

 • فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • دبیر خانه عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
 • معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش
 • معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آ
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز تحقیقات ایدزدانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز ملی مطالعات اعتیاددانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز تحقیقات طب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران
 • موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پژوهشکده بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی
 • مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکاندانشگاه علوم پزشکی اص
 • مرکز پزشکی مبتنی بر شواهددانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • انجمن علمی آموزش و ارتقای سلامت کشور