همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم

همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار گردید.