اولین کنفرانس رشد بلور ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس رشد بلور ایران

The first crystal growth conference of Iran

اولین کنفرانس رشد بلور ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايراندانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس رشد بلور ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس رشد بلور ایران