همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

National Conference on Curriculum Change in Education Courses

پوستر همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش