اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی، فروردین ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی

1st International Joint Conference on New Trends In Biotechnology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی