کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge

پوستر کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس بین المللی حفاظت از تنوع زیستی و دانش سنتی

محور های کنفرانس:
1.حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستی و بهره برداری از منابع طبیعی
2.عوامل تخریب کننده اکوسیستم و تنوع زیستی
3.احیا اکوسیستم و تنوع زیستی تخریب شده
4.آموزه های زیست محیطی در اسلام، سایر مذاهب و دانش بومی
5.تنوع زیستی، توسعه پایدار و نسل های آینده


Subjects of the Conference:
1.Conservation of ecosystems and biodiversity and sustainable use of natural resources
2.Destructive factors of ecosystems and biodiversity
3.Restoration of ecosystems and biodiversity
4.Environmental ethics in Islam, various religions and indigenous knowledge
5.Biodiversity, sustainable development and human future generationsمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی