کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی، اسفند ماه ۱۳۸۹

کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge

پوستر کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی

کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی