نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، تیر ماه 98

نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

9th national conference on biological control in agriculture and natural resources

پوستر نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بوعلی سینا و موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران در شهر همدان برگزار گردید.


سلسله همایش‌های ملی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌های کشاورزی و منابع طبیعی هر دو سال یکبار برگزار می شود. حامیان اصلی این همایش‌ها دانشگاه تهران (موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک)، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و سازمان حفظ نباتات می باشند. تاکنون هر همایش به میزبانی یکی از دانشگاه‌ها و همچنین موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار شده است. شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با بخش کشاورزی از دیگر حامیان این سلسه همایش‌ها می‌باشند.

اهداف همایش

  • ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه کنترل بیولوژیک
  • هم اندیشی و توانمندسازی بهره برداران در حوزه کنترل بیولوژیک

محور های همایش 

  • کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی
  • رویکردهای نوین در کنترل بیولوژیک اشباعی عوامل خسارتزای گیاهی
  • تهدیدها، فرصت‌ها و اقتصاد در حوزه کنترل بیولوژیک
  • ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل
  • مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه کنترل بیولوژیک