نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود، فروردین ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود

The first bilingual conference in the Gizanrood region

پوستر نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود

نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،اداره آموزش و پرورش منطقه بزينه رود در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود