دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید.