کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان، تیر ماه ۱۳۸۷

کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان

کنگره چاقی شیرخوران ، کودکان و نوجوانان در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علمی تغذیه کودکان ایرانانجمن علمي تغذيه كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.