کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین، مرداد ماه 97

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط در شهر دانشگاه برلين برگزار گردید.