کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین، مرداد ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط ، برگزار گردید.