کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین، مرداد ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین

Berlin International Congress of Science and Engineering

کنگره بین المللی علوم ومهندسی برلین در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط ، برگزار گردید.