سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

Third Biennial of Ergonomics in Iran

پوستر سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایرانانجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني ايراندانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران